Κατασκευή Σιλό & Αποθηκών Σκυροδέματος

ENKA engineers have the knowledge and experience for the construction of concrete silos and bunkers. ENKA site crew can execute large size, complicated new reinforced concrete works.