Ειδικά Έργα Πολιτικού Μηχανικού

Η ΕΝΚΑ προσφέρει υψηλής αξιοπιστίας τεχνολογικές λύσεις επισκευής και ενίσχυσης προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες κάθε έργου.

Η ΕΝΚΑ ιδρύθηκε το 2013 από πολιτικούς μηχανικούς ειδικούς στον τομέα των επισκευών και ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών.

Οι ιδρυτές της ΕΝΚΑ διαθέτουν εμπειρία άνω των 15 ετών στο σχεδιασμό, στην τεχνολογία των υλικών και στις μεθόδους κατασκευής σχετικά με την επισκευή, τη στατική ενίσχυση, τη σεισμική αναβάθμιση και προστασία, την προστασία από εκρήξεις, την αποκατάσταση αγωγών, τον περιορισμό της διάβρωσης και την προστασία από οξείδωση, την αποκατάσταση όψεων, τη στεγανοποίηση και τον έλεγχο διαρροών, την προστασία παράκτιων και λιμενικών εγκαταστάσεων, την αποκατάσταση υψηλών κατασκευών, τη στερέωση και αναπαλαίωση ιστορικών διατηρητέων κτιρίων, την πυροπροστασία και την κατασκευή βιομηχανικών σιλό σκυροδέματος.

Η ΕΝΚΑ προσφέρει τις υπηρεσίες της για νεότερα και διατηρητέα κτίρια, γέφυρες και εν γένει κατασκευές υποδομών και μεταφορών, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αγωγούς και υδραγωγεία, λιμενικές εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Η ΕΝΚΑ σχεδιάζει και υλοποιεί τεχνολογικές λύσεις κατά περίπτωση, εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού του πελάτη.

Η ΕΝΚΑ συνεργάζεται στενά με μηχανικούς, μελετητές, συμβούλους, project managers, εργοταξιάρχες και παρέχει τεχνικές συμβουλές, προδιαγραφές, μεθόδους κατασκευής και εκτιμήσεις κόστους χωρίς αμοιβή.