Καθαίρεση Βιομηχανικής Εγκατάστασης με Αδιατάρακτες Μεθόδους

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Ιδιωτική Βιομηχανία
Τοποθεσία: Βοιωτία
Έτος: 2018

Ιδιωτική Βιομηχανία διατηρεί εκτεταμένες εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας από το 1960 στην περιοχή της Βοιωτίας. Στο τμήμα της εγκατάστασης που λειτουργεί σαν «φούρνος» αποφασίστηκε να γίνουν εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής. Η πρώτη κύρια φάση αφορούσε την καθαίρεση και απομάκρυνση της παλαιάς εγκατάστασης με μεθόδους που θα εξασφάλιζαν την ακεραιότητα της γειτνιάζουσας εν επαφή εγκατάστασης και την ασφάλεια των εργασιών.

Περιγραφή εργασιών

Το έργο εκτελέστηκε εντός βιομηχανικού χώρου διαστάσεων σε κάτοψη 30m x 180m και ύψους περίπου 15m. Το τμήμα της υπάρχουσας εγκατάστασης που καθαιρέθηκε και απομακρύνθηκε έχει διαστάσεις 7m x 200m στον κατά μήκος άξονα του χώρου.

Η ΕΝΚΑ μελέτησε και συνέταξε λεπτομερή μελέτη και μεθοδολογία για την εκτέλεση του έργου. Το έργο αφορά στην καθαίρεση πυρίμαχων τουβλοδομών, και τοιχείων, πλακών, δοκών, θεμελίων οπλισμένου σκυροδέματος. Συνολικά καθαιρέθηκαν και απομακρύνθηκαν >4000τν υλικών, εκ των οποίων 1500m3 οπλισμένου σκυροδέματος με αδιατάρακτες μεθόδους. Ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία δόθηκε στη σειρά κοπής των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στον τρόπο ανάρτησής τους, δεδομένου της κακής κατάστασής τους (αποσαθρωμένο και ασβεστοποιημένο σκυρόδεμα, ρηγματωμένα στοιχεία, οξειδώσεις οπλισμών, κλπ).

Τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας του έργου:

  • Υποστυλώσεις πλακών και αντιστηρίξεις τοιχείων με συστήματα PERI.
  • Απομάκρυνση πυρίμαχων τοίχων με φορτωτές των 7τν, κάδους μπάζων 7,5m3 και γερανογέφυρες.
  • Επαναλαμβανόμενες φάσεις αποκοπής τοιχείων και πλακών με αδιατάρακτες μεθόδους, ανάρτησή τους και απομάκρυνση με γερανογέφυρες.
  • Αποκοπή πεδίλων θεμελίωσης στην κατάλληλη θέση χωρίς την πρόκληση βλαβών στο εναπομένων πέδιλο της εγκατάστασης. Καθαίρεση με μηχανικά μέσα, φόρτωση σε κάδους και απομάκρυνση με γερανογέφυρες.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 18 ημέρες, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με συνεχή εργασία όλο το 24ωρο σε δύο βάρδιες.

Στο έργο εργάστηκαν πάνω από 50 άτομα (μηχανικοί, εργοδηγοί, τεχνίτες, εργάτες). Για τις αδιατάρακτες κοπές των σκυροδεμάτων λειτουργούσαν συνεχώς 3 συγκροτήματα κοπής Hilti.

Το προσωπικό της ΕΝΚΑ εκπαιδεύτηκε στα ειδικά μέτρα ασφάλειας της βιομηχανίας (γενική εκπαίδευση, ειδική εκπαίδευση, εργασία σε κλειστούς χώρους, ασφάλιση/απασφάλιση, κλπ) και έλαβε ειδική άδεια εργασίας στο έργο μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν στο ακέραιο με καθημερινή παρουσία τεχνικού ασφαλείας και συνεχείς εκπαιδεύσεις και οδηγίες/συστάσεις σύμφωνα με τις αναλύσεις εκτίμησης κινδύνου κάθε εργασίας και φάσης του έργου.

Όλα τα υλικά της καθαίρεσης παραδόθηκαν προς ανακύκλωση μετά από τη διαλογή τους.