Επισκευή Σιλό Γέφυρας Φόρτωσης Πλοίων

Επισκευή Σιλό Γέφυρας Φόρτωσης Πλοίων

Το έργο εκτελέστηκε με προσωπικό της ΕΝΚΑ έμπειρο σε παρόμοιες εργασίες και σε εργασίες σε ύψος με τα κατάλληλα πιστοποιητικά εκπαίδευσης καθώς και με αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές/οξυγονοκολλητές.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν, διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων στο εσωτερικό της χοάνης του σιλό, διαμόρφωση και ασφάλιση στοιχείων ανάρτησης προσωπικού και μηχανημάτων έργου, κοπή της υπάρχουσας αντιτριβικής λαμαρίνας Hardox 400 πάχους 20mm και αφαίρεση κατά τμήματα με γερανό (περίπου 120m2 συνολικής επιφάνειας), καθαρισμός του υλικού βωξίτη κάτω από τη χοάνη (περίπου 300m3) με ειδικά μικρά μηχανήματα έργου, με ειδικά προσαρμοσμένη ξύστρα σε παπαγάλο, και χειρωνακτικά, επισκευή της επιφάνειας σκυροδέματος του σιλό και της πλάκας βάσης και της χοάνης, κατασκευή και τοποθέτηση νέων μεταλλικών δοκών και αντηρίδων έδρασης της νέας χοάνης, κατασκευή και τοποθέτηση της νέας χοάνης Hardox 400 πάχους 25mm, συνδέσεις και συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων εντός του σιλό, στήριξη στέψης χοάνης με χημικά αγκύρια και στρωτήρα στα περιμετρικά τοιχεία σκυροδέματος του σιλό, κατασκευή θηκών και τοποθέτηση δονητών.

Αποκατάσταση και Ενίσχυση Σιλό Εμπλουτισμού

Αποκατάσταση και Ενίσχυση Σιλό Εμπλουτισμού

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων, αμμοβολές καθαρισμού των οξειδωμένων οπλισμών, εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης επί των οπλισμών, εφαρμογή διαχεόμενων αναστολέων διάβρωσης, αποκαταστάσεις με επισκευαστικά κονιάματα R3/R4, τοποθέτηση οπλισμών μανδυών και βλήτρων, ενισχύσεις με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος, εφαρμογή κρυσταλλικών XYPEX για προστασία από οξείδωση, επισκευές και αντικαταστάσεις μεταλλικών κατασκευών.

Οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.

Ανακατασκευή Εσωτερικών Τοιχείων Βιομηχανικού Φούρνου με Προκατασκευασμένα Στοιχεία

Ανακατασκευή Εσωτερικών Τοιχείων Βιομηχανικού Φούρνου με Προκατασκευασμένα Στοιχεία

Το έργο εκτελέστηκε εντός βιομηχανικού κτιρίου διαστάσεων σε κάτοψη 30m x 180m και ύψους περίπου 15m. Το τμήμα της νέας κατασκευής (τοιχεία, πέδιλα, μεταφορέας) έχει διαστάσεις 7m x 200m στον κατά μήκος άξονα του χώρου.

Η ΕΝΚΑ μελέτησε και συνέταξε λεπτομερή μεθοδολογία για την εκτέλεση του έργου η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από το εξειδικευμένο διεθνές γραφείο συμβούλων του έργου (AUXITEC Batiment – ARTELIA Group).

Το έργο αφορά στην κατασκευή των νέων εσωτερικών τοιχείων του «φούρνου» με 118 προκατασκευασμένα στοιχεία πλάτους 286cm, ύψους 440cm, πάχους 30cm και βάρους 10τν το κάθε ένα (κατασκευής ΜΠΕΤΟΦΙΛ). Η μεθοδολογία της ΕΝΚΑ προέβλεπε τον τρόπο μεταφοράς των τοιχείων στο εσωτερικό του κτιρίου σε οριζόντια θέση, την ανάρτηση και απόθεσή τους εντός του δαπέδου του «φούρνου» σε οριζόντια θέση, την τοποθέτησή τους επί μεταλλικού τραπεζιού ιδιοκατασκευής με σύστημα στροφής, την ανάρτησής τους σε κατακόρυφη θέση και την τοποθέτησή τους σε προσωρινές θήκες στήριξης, την τοποθέτηση των απαραίτητων αντηρίδων αντιστήριξης, την ανάρτηση και τοποθέτηση του τοιχείου στη προδιαγεγραμμένη θέση του, την ευθυγράμμιση και τη ρύθμιση του ύψους και της κατακορυφότητας των τοιχείων, την εξασφάλιση των απαραίτητων αρμών συστολο-διαστολής >2cm μεταξύ κάθε τοιχείου, την τοποθέτηση των μεταλλικών ελασμάτων σύνδεσης μεταξύ τους. Επίσης η ΕΝΚΑ ανέπτυξε ειδική μεθοδολογία η οποία τροποποίησε την αρχική μελέτη κατασκευής της έδρασης των προκατασκευασμένων τοιχείων που είχε γίνει από το διεθνές γραφείο συμβούλων, σχεδίασε και κατασκεύασε ειδικές μεταλλικές πατούσες έδρασης των τοιχείων, οι οποίες τοποθετούνταν σύμφωνα με την τοπογραφική χάραξη (με σταθμό laser υψηλής ακριβείας – www.aksm.gr) σε κάθε θέση και με προ-ρυθμισμένο το ύψος τους σύμφωνα με την ακριβή στάθμη έδρασής τους και το ακριβές ύψος του κάθε τοιχείου. Οι αποδεκτές ανοχές τοποθέτησης της στέψης κάθε τοιχείου ήταν 0/+10mm σε κάθε διεύθυνση. Τοποθετήθηκαν συνολικά 118 προκατασκευασμένα τοιχεία των 10τν.

Η προδιαγραφή για το σκυρόδεμα των πεδίλων θεμελίωσης ήταν ιδιαίτερη λόγω των αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών λειτουργίας του φούρνου (>500 °C) και των συνεχών κύκλων θέρμανσης (από 50 °C έως >500°C). Συγκεκριμένα η προδιαγραφή ήταν αντλήσιμο σκυρόδεμα C35/45 με πυριτικά αδρανή (απαγορεύονται τα ασβεστολιθικά) μέγιστου κόκκου 20mm. Επιπλέον λόγω της μεθόδου κατασκευής και λοιπών περιορισμών ήταν απαραίτητο η σκυροδέτηση να διαρκεί μέχρι και τρεις ώρες από τη φόρτωση της βαρέλας. Η ΕΝΚΑ πραγματοποίησε δοκιμαστικές συνθέσεις και αναμίγματα, δοκιμαστικές αντλήσεις και σκυροδετήσεις μέχρι και τρεις ώρες μετά την παρασκευή του μίγματος και επιβεβαιώθηκαν οι αντοχές στις 28 ημέρες. Οι δοκιμές έγιναν σε δύο μονάδες παραγωγής σκυροδέματος στη Θήβα (ΜΠΕΤΟΦΙΛ) και τη Λειβαδιά (Σπυρίδωνος Αφοί) με πυριτικά αδρανή από το λατομείο Αλιάρτου της ΜΠΕΤΟΦΙΛ. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά πρόσμικτα ρευστοποιητών (Sika Viscocrete Ultra 450) και επιβραδυντών (SikaTard 930). Η τελική σύνθεση περιείχε 420kg τσιμέντο I-42,5 και 4 κλάσματα πυριτικών αδρανών (<20mm) χωρίς καθόλου λεπτόκοκκα (παιπάλη) λόγω της πλύσης τους, και τα αποτελέσματα των δοκιμίων του έργου έδωσαν τιμές >60MPa (κύβου). Η προμήθεια των 500m3 ειδικής σύνθεσης C35/45 έγινε από τη μονάδα σκυροδέματος Σπυρίδωνος Αφοί. Στο έργο σκυροδετήθηκαν επιπλέον 330m3 C35/45 και C20/25 με ασβεστολιθικά αδρανή στην εδαφόπλακα και στη σύμμικτη πλάκα του μεταφορέα.

Οι σκυροδετήσεις έγιναν με κάδο σκυροδέματος, αναρτώμενο από τις γερανογέφυρες εντός του κτιρίου, καθώς δεν ήταν δυνατό να γίνουν με αντλία σκυροδέματος. Η ΕΝΚΑ μελέτησε, κατασκεύασε και πιστοποίησε κάδο σκυροδέματος μεγάλης χωρητικότητας (3,0m3), ώστε να μειωθεί ο χρόνος παραμονής της κάθε βαρέλας και να γίνονται μεγαλύτερες σκυροδετήσεις ανά ημέρα.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 15 ημέρες, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με συνεχή εργασία όλο το 24ωρο σε δύο βάρδιες.
Στο έργο εργάστηκαν πάνω από 30 άτομα (μηχανικοί, εργοδηγοί, τεχνίτες, εργάτες).

Το προσωπικό της ΕΝΚΑ εκπαιδεύτηκε στα ειδικά μέτρα ασφάλειας της βιομηχανίας (γενική εκπαίδευση, ειδική εκπαίδευση, εργασία σε κλειστούς χώρους, ασφάλιση/απασφάλιση, κλπ) και έλαβε ειδική άδεια εργασίας στο έργο μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν στο ακέραιο με καθημερινή παρουσία τεχνικού ασφαλείας και συνεχείς εκπαιδεύσεις και οδηγίες/συστάσεις σύμφωνα με τις αναλύσεις εκτίμησης κινδύνου κάθε εργασίας και φάσης του έργου.

Καθαίρεση Βιομηχανικής Εγκατάστασης με Αδιατάρακτες Μεθόδους

Καθαίρεση Βιομηχανικής Εγκατάστασης με Αδιατάρακτες Μεθόδους

Το έργο εκτελέστηκε εντός βιομηχανικού χώρου διαστάσεων σε κάτοψη 30m x 180m και ύψους περίπου 15m. Το τμήμα της υπάρχουσας εγκατάστασης που καθαιρέθηκε και απομακρύνθηκε έχει διαστάσεις 7m x 200m στον κατά μήκος άξονα του χώρου.

Η ΕΝΚΑ μελέτησε και συνέταξε λεπτομερή μελέτη και μεθοδολογία για την εκτέλεση του έργου. Το έργο αφορά στην καθαίρεση πυρίμαχων τουβλοδομών, και τοιχείων, πλακών, δοκών, θεμελίων οπλισμένου σκυροδέματος. Συνολικά καθαιρέθηκαν και απομακρύνθηκαν >4000τν υλικών, εκ των οποίων 1500m3 οπλισμένου σκυροδέματος με αδιατάρακτες μεθόδους. Ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία δόθηκε στη σειρά κοπής των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και στον τρόπο ανάρτησής τους, δεδομένου της κακής κατάστασής τους (αποσαθρωμένο και ασβεστοποιημένο σκυρόδεμα, ρηγματωμένα στοιχεία, οξειδώσεις οπλισμών, κλπ).

Τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας του έργου:

  • Υποστυλώσεις πλακών και αντιστηρίξεις τοιχείων με συστήματα PERI.
  • Απομάκρυνση πυρίμαχων τοίχων με φορτωτές των 7τν, κάδους μπάζων 7,5m3 και γερανογέφυρες.
  • Επαναλαμβανόμενες φάσεις αποκοπής τοιχείων και πλακών με αδιατάρακτες μεθόδους, ανάρτησή τους και απομάκρυνση με γερανογέφυρες.
  • Αποκοπή πεδίλων θεμελίωσης στην κατάλληλη θέση χωρίς την πρόκληση βλαβών στο εναπομένων πέδιλο της εγκατάστασης. Καθαίρεση με μηχανικά μέσα, φόρτωση σε κάδους και απομάκρυνση με γερανογέφυρες.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 18 ημέρες, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με συνεχή εργασία όλο το 24ωρο σε δύο βάρδιες.

Στο έργο εργάστηκαν πάνω από 50 άτομα (μηχανικοί, εργοδηγοί, τεχνίτες, εργάτες). Για τις αδιατάρακτες κοπές των σκυροδεμάτων λειτουργούσαν συνεχώς 3 συγκροτήματα κοπής Hilti.

Το προσωπικό της ΕΝΚΑ εκπαιδεύτηκε στα ειδικά μέτρα ασφάλειας της βιομηχανίας (γενική εκπαίδευση, ειδική εκπαίδευση, εργασία σε κλειστούς χώρους, ασφάλιση/απασφάλιση, κλπ) και έλαβε ειδική άδεια εργασίας στο έργο μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν στο ακέραιο με καθημερινή παρουσία τεχνικού ασφαλείας και συνεχείς εκπαιδεύσεις και οδηγίες/συστάσεις σύμφωνα με τις αναλύσεις εκτίμησης κινδύνου κάθε εργασίας και φάσης του έργου.

Όλα τα υλικά της καθαίρεσης παραδόθηκαν προς ανακύκλωση μετά από τη διαλογή τους.

Επισκευή και προστασία βάσεων δεξαμενών υγραερίου

Επισκευή και προστασία βάσεων δεξαμενών υγραερίου

Στα περισσότερα από τα βάθρα είχαν εφαρμοστεί εργασίες επισκευής πριν από 10-15 έτη με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Το 2017 κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου επισκευή των βάθρων με ορίζοντα δεκαετίας.

Στα πλαίσια αυτά έγιναν εργασίες καθαίρεσης σαθρών σκυροδεμάτων, καθαρισμός οξειδωμένων οπλισμών, προστασία οπλισμών με αναστολέα διάβρωσης, προσθήκη οπλισμών όπου ήταν αναγκαία, γεωμετρική αποκατάσταση διατομών με επισκευαστικά κονιάματα, σφράγιση κενών μεταξύ βάθρων και δεξαμενών, τοποθέτηση σωλήνων απορροής από τις εσωτερικές κυψέλες στην κορυφή των βάθρων, αντικατάσταση φθαρμένων μηχανικών αγκυρώσεων δεξαμενών, εφαρμογή του συστήματος XYPEX σφράγισης και στεγανοποίησης της επιφάνειας των βάθρων για περαιτέρω προστασία και τελική βαφή.

Γενικώς οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.

Αποκατάσταση Βιομηχανικών Σιλό Σκυροδέματος

Αποκατάσταση Βιομηχανικών Σιλό Σκυροδέματος

Το 2018 εκτέλεσε τα έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης του σιλό Νο2 και του δακτυλίου στέψης του σιλό Νο10.

Το έργο περιλάμβανε τις εξής εργασίες: τοποθέτηση ικριωμάτων σε όλο το ύψος των σιλό, καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων, αμμοβολές καθαρισμού των οξειδωμένων οπλισμών, εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης επί των οπλισμών, διαμόρφωση και τοποθέτηση οπλισμών μανδυών, τοποθέτηση διατμητικών βλήτρων, κατασκευή μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 15cm με πέδιλο έδρασης.

Καθώς παλαιότερες επισκευές που έγιναν στα σιλό αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με αναστολείς διάβρωσης, επισκευαστικά κονιάματα και βαφές φράγματος ενανθράκωσης, παρουσίασαν μετά από 15 χρόνια εκ νέου πιο εκτεταμένα προβλήματα, αποφασίστηκε στην περίπτωση του σιλό Νο2 να γίνει καθολική εφαρμογή του συστήματος XYPEX επί του νέου μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος ώστε να επιτευχθεί μόνιμη σφράγιση του πορώδους του σκυροδέματος και επομένως να είναι μονίμως στεγανό το σκυρόδεμα σε υγρασία και θαλασσινό νερό, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα οξείδωσης των οπλισμών.

Γενικώς δεν βρέθηκαν υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης χλωριόντων εντός του υφιστάμενου σκυροδέματος.

Οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.

Industrial Facilities Restoration

Αποκαταστάσεις Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν κατά περίπτωση περιλαμβάνουν καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων, αμμοβολές καθαρισμού των οξειδωμένων οπλισμών, εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης επί των οπλισμών, εφαρμογή διαχεόμενων αναστολέων διάβρωσης, αποκαταστάσεις με επισκευαστικά κονιάματα R3/R4, ενισχύσεις με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ενισχύσεις με εφαρμογή σύνθετων υλικών (FRP), βαφές φράγματος ενανθράκωσης.

Σε περιοχές όπου τα όρια των χλωριόντων εντός του σκυροδέματος υπερέβαιναν τα επιτρεπτά όρια, εφαρμόστηκαν ειδικές τεχνικές και συστήματα υλικών για την εξαγωγή και τη μείωση της συγκέντρωσης των χλωριόντων.

Οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.

Ενίσχυση Βιολογικού Καθαρισμού Καλαμάτας

Ενίσχυση Βιολογικού Καθαρισμού

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευών σκυροδεμάτων και ενισχύσεων με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε δεξαμενές χωνεμένης ιλύος στο βιολογικό καθαρισμό στην Καλαμάτα. Οι εργασίες περιελάμβαναν την ενίσχυση του περιμετρικού τοιχείου και των τοιχείων υπερχείλισης λυμμάτων  των δεξαμενών με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Επίσης πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση των υφιστάμενων σκυροδεμάτων της υπερχείλισης των δεξαμενών καθώς και των περιμετρικών τοιχείων αυτών με επισκευαστικά κονιάματα. Τέλος πραγματοποιήθηκε στεγανοποίηση όλης της επιφάνειας των δεξαμενών με εφαρμογή κατάλληλων υλικών τεχνολογίας ανάπτυξης κρυστάλλων στο σκυρόδεμα.