Επισκευή και προστασία βάσεων δεξαμενών υγραερίου

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ - Τεχνοέδραση
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος, Αττική
Έτος: 2017

Οι κύριες εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ στην Ελλάδα βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής από το 1961. Λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα εμφανίζονται έντονες διαβρώσεις και οξειδώσεις στα οπλισμένα σκυροδέματα των εγκαταστάσεων. Συνολικά 32 βάθρα οπλισμένου σκυροδέματος των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου επισκευάσθηκαν και προστατεύτηκαν έναντι των έντονα διαβρωτικών συνθηκών.

Περιγραφή εργασιών

Στα περισσότερα από τα βάθρα είχαν εφαρμοστεί εργασίες επισκευής πριν από 10-15 έτη με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Το 2017 κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου επισκευή των βάθρων με ορίζοντα δεκαετίας.

Στα πλαίσια αυτά έγιναν εργασίες καθαίρεσης σαθρών σκυροδεμάτων, καθαρισμός οξειδωμένων οπλισμών, προστασία οπλισμών με αναστολέα διάβρωσης, προσθήκη οπλισμών όπου ήταν αναγκαία, γεωμετρική αποκατάσταση διατομών με επισκευαστικά κονιάματα, σφράγιση κενών μεταξύ βάθρων και δεξαμενών, τοποθέτηση σωλήνων απορροής από τις εσωτερικές κυψέλες στην κορυφή των βάθρων, αντικατάσταση φθαρμένων μηχανικών αγκυρώσεων δεξαμενών, εφαρμογή του συστήματος XYPEX σφράγισης και στεγανοποίησης της επιφάνειας των βάθρων για περαιτέρω προστασία και τελική βαφή.

Γενικώς οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.