Αποκατάσταση και Ενίσχυση Σιλό Εμπλουτισμού

Περιγραφή έργου

Πελάτης: IMERYS ΑΕ
Τοποθεσία: Ιτέα
Έτος: 2018

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας IMERYS (πρώην S&B) στην Ιτέα κατασκευάστηκαν σταδιακά από το 1970. Λόγω του έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος και της υψηλής σκληρότητας του βωξίτη, εντοπίζονται γενικώς προβλήματα οξειδώσεων οπλισμών και αποσάθρωσης των σκυροδεμάτων τους. Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του σιλό εμπλουτισμού βωξίτη της IMERYS ΑΕ στην Ιτέα Φωκίδας το 2018.

Περιγραφή εργασιών

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων, αμμοβολές καθαρισμού των οξειδωμένων οπλισμών, εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης επί των οπλισμών, εφαρμογή διαχεόμενων αναστολέων διάβρωσης, αποκαταστάσεις με επισκευαστικά κονιάματα R3/R4, τοποθέτηση οπλισμών μανδυών και βλήτρων, ενισχύσεις με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος, εφαρμογή κρυσταλλικών XYPEX για προστασία από οξείδωση, επισκευές και αντικαταστάσεις μεταλλικών κατασκευών.

Οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.