Αποκατάσταση & Ενίσχυση Οχετών στην Ολυμπία Οδό

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ / ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τοποθεσία: Ελευσίνα - Πάτρα
Έτος: 2017-2018

Οι οχετοί άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος του τμήματος Ελευσίνα-Πάτρα της Ολυμπίας Οδού έχρηζαν επεμβάσεων ούτως ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής τους. Συγκεκριμένα, σε ορισμένα τεχνικά υπήρχαν μόνο ελαφρές φθορές σκυροδέματος ενώ σε άλλα ήταν απαραίτητη η στατική ενίσχυση. Η ΕΝΚΑ ανέλαβε την αποκατάσταση 40 οχετών στο τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος και 35 οχετών στην περιοχή του Αιγίου. Πραγματοποίησε λεπτομερείς αποτυπώσεις βλαβών και σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο DENCO P.C. συνέταξε τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης των τεχνικών καθώς και ενδελεχή μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου (Working Method Statement), τα οποία εγκρίθηκαν από την Ολυμπία Οδό και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό Setec-ΣΑΛΦΩ.

Περιγραφή εργασιών

Η πρώτη φάση του έργου αποτελείται από τη λεπτομερή αποτύπωση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των βλαβών των οχετών από τους μηχανικούς της ΕΝΚΑ, και η διαδικασία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Η δομική ακεραιότητα των οχετών ελεγχόταν αρχικά από τους μηχανικούς της ΕΝΚΑ και έπειτα σε συνεργασία με τους μηχανικούς της DENCO P.C. βαθμονομούταν σε ένα δεκαβάθμιο σύστημα αξιολόγησης. Για κάθε οχετό δημιουργήθηκε ξεχωριστή τεχνική έκθεση ενώ για το σύνολο του έργου υποβλήθηκε η Δήλωση Μεθόδου Εργασιών (Working Method Statement). Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2018.

Οι κύριες εργασίες που έλαβαν μέρος συνοψίζονται ως εξής:

  • Καθαίρεση σαθρών σκυροδεμάτων και υποστύλωση του οχετού στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε.
  • Καθαρισμός οξειδωμένων οπλισμών με αμμοβολή και προστασία τους με επαλειφόμενο αναστολέα διάβρωσης.
  • Αποκατάσταση των επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα R3/R4 (EN 1504-3) ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite).
  • Σφράγιση ρωγμών μεγάλου εύρους με τσιμεντοειδή ενέματα.
  • Σφράγιση ρωγμών μικρού εύρους με ενέσιμη εποξειδική ρητίνη.
  • Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών και αρμών διαστολής με υλικό πολυουρεθανικής βάσης.
  • Προστασία σκυροδέματος από διείσδυση υδάτων με επαλειφόμενα προϊόντα κρυσταλλικής τεχνολογίας από την XYPEX.
  • Προστασία οπλισμού με αναστολέα διάβρωσης διά εμποτισμού.

Για τα τεχνικά που κρίθηκαν στατικώς ανεπαρκή (βαθμολογία < 5/10), εκπονήθηκαν στατικές μελέτες ενίσχυσης και υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες επεμβάσεις που συνήθως ήταν νέος φορέας οπλισμένου σκυροδέματος (έγχυτο ή εκτοξευόμενο) εσωτερικά του υπάρχοντος τεχνικού σε ολόκληρο το μήκος του ή τμηματικά.

Γενικώς οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.