Αποκατάσταση & Ενίσχυση Οχετών στην Ολυμπία Οδό

Αποκατάσταση & Ενίσχυση Οχετών στην Ολυμπία Οδό

Η πρώτη φάση του έργου αποτελείται από τη λεπτομερή αποτύπωση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των βλαβών των οχετών από τους μηχανικούς της ΕΝΚΑ, και η διαδικασία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Η δομική ακεραιότητα των οχετών ελεγχόταν αρχικά από τους μηχανικούς της ΕΝΚΑ και έπειτα σε συνεργασία με τους μηχανικούς της DENCO P.C. βαθμονομούταν σε ένα δεκαβάθμιο σύστημα αξιολόγησης. Για κάθε οχετό δημιουργήθηκε ξεχωριστή τεχνική έκθεση ενώ για το σύνολο του έργου υποβλήθηκε η Δήλωση Μεθόδου Εργασιών (Working Method Statement). Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2018.

Οι κύριες εργασίες που έλαβαν μέρος συνοψίζονται ως εξής:

 • Καθαίρεση σαθρών σκυροδεμάτων και υποστύλωση του οχετού στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε.
 • Καθαρισμός οξειδωμένων οπλισμών με αμμοβολή και προστασία τους με επαλειφόμενο αναστολέα διάβρωσης.
 • Αποκατάσταση των επιφανειών σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα R3/R4 (EN 1504-3) ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite).
 • Σφράγιση ρωγμών μεγάλου εύρους με τσιμεντοειδή ενέματα.
 • Σφράγιση ρωγμών μικρού εύρους με ενέσιμη εποξειδική ρητίνη.
 • Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών και αρμών διαστολής με υλικό πολυουρεθανικής βάσης.
 • Προστασία σκυροδέματος από διείσδυση υδάτων με επαλειφόμενα προϊόντα κρυσταλλικής τεχνολογίας από την XYPEX.
 • Προστασία οπλισμού με αναστολέα διάβρωσης διά εμποτισμού.

Για τα τεχνικά που κρίθηκαν στατικώς ανεπαρκή (βαθμολογία < 5/10), εκπονήθηκαν στατικές μελέτες ενίσχυσης και υλοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες επεμβάσεις που συνήθως ήταν νέος φορέας οπλισμένου σκυροδέματος (έγχυτο ή εκτοξευόμενο) εσωτερικά του υπάρχοντος τεχνικού σε ολόκληρο το μήκος του ή τμηματικά.

Γενικώς οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.

Επισκευή Ρωγμών σε Οδόστρωμα Σκυροδέματος

Επισκευή Ρωγμών σε Οδόστρωμα Σκυροδέματος

Η ΕΝΚΑ κλήθηκε να προτείνει μεθοδολογία πλήρωσης των ρωγμών. Προτάθηκε η χρήση συστήματος εποξειδικών ρητινών της Chemco Systems κατάλληλο για εφαρμογή σε ρωγμές παρουσία νερού και σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς η εφαρμογή έγινε χειμώνα και στις περισσότερες ρωγμές υπήρχε έντονη υγρασία ή νερό από το υπόστρωμα ή το νερό της βροχής. Η εποξειδική ρητίνη της Chemco που εφαρμόστηκε είναι εγκεκριμένη από τους Γερμανικούς Αυτοκινητοδρόμους για δυναμικά φορτία (πχ γέφυρες, οδοστρώματα). Η εισπίεση έγινε με την Chemco Pump B ελεγχόμενης παροχής και πίεσης για να αποφευχθούν τυχόν ανασηκώματα της πλάκας και να ελέγχεται η παροχή. Μετά την εφαρμογή έγινε λήψη πυρήνων για να διαπιστωθεί η επαρκής πλήρωση των ρωγμών.

Εφαρμογή Αρμών Συστολο-διαστολής Γεφυρών

Εφαρμογή Αρμών Συστολο-διαστολής Γεφυρών

Τα πιστοποιημένα συνεργεία της ΕΝΚΑ έχουν εφαρμόσει πλήθος αρμών συστολοδιαστολής γεφυρών από το 2016 και έπειτα.

Ενδεικτικά αναφέρονται εφαρμογές αρμών σε γέφυρες της Ολυμπίας Οδού, του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, της Ιόνιας Οδού, της Περιφέρειας Αττικής. Πελάτες της ΕΝΚΑ είναι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας στα έργα υποδομής (ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, J&P, κλπ).

Οι αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών της ARSAN τοποθετούνται εδώ και πολλές δεκαετίες σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως, με κύρια αγορά Ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητά τους σε βάθος χρόνου.

Αποκατάσταση & Καθολική Ενίσχυση Οχετών L050 & L051 στον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος

Αποκατάσταση & Καθολική Ενίσχυση Οχετών L050 & L051 στον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος

Η πρώτη φάση του έργου αποτελείται από τη λεπτομερή αποτύπωση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των βλαβών και της δομικής ακεραιότητας των δύο οχετών από τους μηχανικούς της ΕΝΚΑ, και πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017. Η δομική ακεραιότητα των οχετών βαθμονομήθηκε από τους μηχανικούς της DENCO P.C. ως “Very Poor (#2): Deteriorated with severe damages. Culvert integrity in risk”. Οι υφιστάμενοι οχετοί δεν μπορούσαν να φέρουν με ασφάλεια τα φορτία των υπερκείμενων γαιών και της κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου. Επειδή μάλιστα το ύψος επίχωσης μέχρι το οδόστρωμα ήταν αρκετά μικρό (<1,0m), τυχόν αστοχία του οχετού θα προκαλούσε άμεση και συνεχή διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο. Η Ολυμπία Οδός έδωσε την εντολή της άμεσης εκπόνησης των σχετικών μελετών και κατασκευής του έργου.

Οι απαραίτητες μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια ολοκληρώθηκαν εντός 30 ημερών. Η λύση προέβλεπε την κατασκευή νέου φορέα κιβωτοειδούς οχετού, εν επαφή εντός του υφιστάμενου, με μικρό πάχος ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση της ελάχιστης υδραυλικής διατομής. Ο υπάρχον φορέας του οχετού αγνοήθηκε πλήρως στην στατική λειτουργία ανάληψης φορτίων.

Η κατασκευή του έργου εκτελέστηκε το διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2018. Κατασκευαστικές φάσεις:

 • Καθαίρεση σαθρών σκυροδεμάτων και υποστύλωση του οχετού.
 • Καθαρισμός οξειδωμένων οπλισμών με αμμοβολή και προστασία τους με επαλειφόμενο αναστολέα διάβρωσης.
 • Διαμόρφωση κατάντι και ανάντι κοίτης.
 • Διευθέτηση και εξασφάλιση παροχετευτικότητας οχετού με προσωρινούς σωλήνες Φ250 επί μεταλλικών βάσεων.
 • Ο νέος κιβωτοειδής φορέας κατασκευάζεται με αρμούς διαστολής σε αποστάσεις μικρότερες των 7.0m και επίσης σε θέσεις όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής του υφιστάμενου οχετού, έτσι ώστε να μην υπάρξει συρραφή/ακύρωση των υπαρχόντων αρμών.
 • Κατασκευή κάτω πλάκας του νέου κιβωτοειδούς οχετού με έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή πλευρικών τοιχείων μέχρι 25cm κάτω από την οροφή με έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή άνω 25cm τοιχείων και πλάκας οροφής με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Διαμόρφωση στεγανών αρμών με ταινία PVC waterstop και plastijoint σε όλη την περίμετρο του κάθε τμήματος του νέου οχετού.
 • Προσθήκη XYPEX Admix C-1000NF σε όλα τα έγχυτα και εκτοξευόμενα σκυροδέματα για τη πλήρη και μόνιμη στεγανοποίηση και προστασία από μελλοντική διάβρωση του νέου φορέα.
 • Επισκευή και ενίσχυση πτερυγότοιχων με έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
Ενίσχυση Τριών Γεφυρών “V” Αιγίου

Ενίσχυση Τριών Γεφυρών “V” Αιγίου

Η καθαίρεση των τριών γεφυρών και η ανακατασκευή τους ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη χωρίς την παρεκτροπή της κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού μέσα από την πόλη του Αιγίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ιδιαίτερη σχεδιαστική μορφή του φορέα τους με βάθρα μορφής “V” που αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώριμά τους έχει ως συνέπεια να αναγνωρίζονται ως τοπόσημα για την περιοχή και η τοπική κοινωνία να επιθυμεί να βρεθεί τεχνική λύση διατήρησής τους με παράλληλη αναβάθμισής τους στα σύγχρονα επίπεδα ασφάλειας και λειτουργίας.

Η μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας των γεφυρών σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και τις απαιτήσεις διατομών της οδοποιίας κατέδειξε ότι μπορούν να διατηρηθούν με παράλληλη αναβάθμιση της σεισμικής τους επάρκειας.

Οι επεμβάσεις στον φορέα της κάθε γέφυρας έγιναν χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία της Ολυμπίας Οδού και χωρίς να αλλοιωθεί η γεωμετρία και η «σιλουέτα» του ιδιαίτερου φορέα τους.

Εκτεταμένες εργασίες αποτύπωσης των βλαβών και επισκευών εκτελέστηκαν σε όλη την έκταση των τεχνικού.

Η υπάρχουσα θεμελίωση των επιφανειακών πεδίλων ενισχύθηκε με πασσάλους Φ80 και επέκταση των πεδίλων με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος.

Τα βάθρα ύψους 15-20m επισκευάστηκαν στις περιοχές των αρμών σκυροδέτησης και όπου υπήρχαν φωλιές και μικρά κενά με ενεμάτωση ειδικών λεπτόρρευστων κονιαμάτων (θλιπτικής αντοχής 90MPa), εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και αναβαθμίστηκε η αντοχή τους σε τέμνουσα και η διαθέσιμη πλαστιμότητα των διατομών τους με εφαρμογή μανδυών σύνθετων υλικών (Ινοπλισμένα Πολυμερή) από ίνες άνθρακα πάχους <5mm.

Ο φορέας της ανωδομής μήκους 75m αποτελείται από πλάκα προεντεταμένου σκυροδέματος με κυκλικά κενά πάχους 1.20m. Οι κύριες δοκοί/ζώνες του φορέα της ανωδομής ενισχύθηκαν σε τέμνουσα με τυφλούς συνδετήρες γαλβανισμένων ντιζών Φ16 κατάλληλα αγκυρωμένων στην κάτω παρειά του φορέα με λαπάτσες σε προδιαμορφωμένες εσοχές και ακολούθησε η πλήρωση των οπών με εποξειδική ρητίνη. Εκτεταμένες χαρτογραφήσεις των τενόντων προέντασης με GPR (Ground Penetrating Radar) έλαβαν χώρα πριν τις διατρήσεις, ώστε να μην «τραυματιστεί» κάποιος από τους τένοντες. Οι εγκάρσιες δοκοί στις περιοχές των στηρίξεων ενισχύθηκαν με μανδύα οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Εκτελέστηκαν εκτεταμένες εργασίες πλήρωσης ρωγμών με σύστημα εποξειδικής ρητίνης εγκεκριμένο για χρήση σε γέφυρες (δυναμικά φορτία) με ειδικό εξοπλισμό ελεγχόμενης παροχή και πίεσης της Chemco Systems USA. Η ΕΝΚΑ είναι ο αποκλειστικός πιστοποιημένος εφαρμοστής των συστημάτων της Chemco στην Ελλάδα. Η πλήρωση των ρωγμών ελεγχόταν με πυρηνολοψίες Φ32 ανά 30m σύμφωνα με την σχετική ΕΤΕΠ.

Ο εμποτισμός των υφασμάτων σύνθετων υλικών έγινε με ειδικό μηχάνημα εμποτισμού (saturator) με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία, για τη σταθερή απόδοση της ορθής αναλογίας ινών/εποξειδικής ρητίνης. Της έναρξης του έργου προηγήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σύνθετων υλικών για την απόδειξη της εμπειρίας του συνεργείου, επί τόπου δοκιμές pull-off και θραύση δοκιμίων σύνθετων υλικών στο εργαστήριο. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου του έργου περιελάμβανε καθημερινή καταγραφή φύλλων εργασιών (Inspection Check List), συνθηκών περιβάλλοντος, παρασκευή δοκιμίων pull-off και δοκιμίων σύνθετων υλικών. Εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής σκυροδέματος σε επιφάνεια 1,000m2. Εφαρμόστηκαν περίπου 2,000m2 σύνθετων υλικών και έγινε πλήρωση ρωγμών μήκους >2000m.

Ενίσχυση Βάθρου Γέφυρας

Ενίσχυση Βάθρου Γέφυρας

Στα κυκλικά υποστυλώματα ενός από τα βάθρα του ανισόπεδου κόμβου του αεροδρομίου της Αττικής Οδού παρατηρήθηκε εκτεταμένη αποσάθρωση του σκυροδέματος επικάλυψης οπλισμών και οξείδωση των υφιστάμενων συνδετήρων. Τα υποστυλώματα του βάθρου είναι κυκλικά με διάμετρο 1,20 μέτρα και ύψος 6,00 μέτρα. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

 • Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και τοπική αποκατάσταση της αρχικής διατομής του σκυροδέματος.
 • Περίσφιξη της κυκλικής διατομής των υποστυλωμάτων σε όλο το ύψος με κατάλληλο αριθμό και τύπο στρώσεων σύνθετων υλικών.
Αποκατάσταση Στηθαίων Τύπου New Jersey

Αποκατάσταση Στηθαίων Τύπου New Jersey

Η ΕΝΚΑ κλήθηκε επειγόντως να προσφέρει τις υπηρεσίες της για την άμεση επισκευή των βλαβών στα στηθαία, ώστε να δοθεί σε κυκλοφορία το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου το ταχύτερο δυνατό.

Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης ρωγμών στα στηθαία New Jersey κατά τμήματα στο νέο αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Πατρών. Οι εργασίες περιελάμβαναν την διεύρυνση των ρωγμών και την αποκατάστασή τους με εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών. Σε περιπτώσεις όπου οι ρωγμές εμφανίζονταν σε όλη τη διατομή των στηθαίων, πραγματοποιούνταν επιπλέον έγχυση ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών για την πλήρωσή τους. Τέλος έγινε εξομάλυνση διαφόρων ανωμαλιών της επιφάνειας των στηθαίων με επισκευαστικά κονιάματα.

Ενίσχυση Γέφυρας Σελινούντα

Ενίσχυση Γέφυρας Σελινούντα

Η καθαίρεση και κατασκευή νέου τεχνικού στη θέση του υφιστάμενου κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη και ιδιαίτερα προβληματική για την περιοχή, λόγω του υψηλού φόρτου κυκλοφορίας που θα έπρεπε να διοχετευθεί σε παρακάμψεις. Η μελέτη ελέγχου επάρκειας της γέφυρας σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και τις απαιτήσεις διατομών της οδοποιίας κατέδειξε ότι η γέφυρα μπορεί να διατηρηθεί με κόστος εργασιών επισκευής και ενίσχυσης περίπου το μισό από το κόστος αντικατάστασης με νέο τεχνικό.

Η ανωδομή του κάθε κλάδου αποτελείται από πέντε αμφιέριστες κύριες δοκούς προεντεταμένου σκυροδέματος ανά άνοιγμα εδραζόμενες σε ελαστομεταλλικά εφέδρανα. Επί των κυρίων δοκών έχει σκυροδετηθεί πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Εκτεταμένες εργασίες αποτύπωσης των βλαβών και επισκευών εκτελέστηκαν σε όλη την έκταση των τεχνικού. Η φέρουσα ικανότητα των κυρίων δοκών και ορισμένων πλακών του καταστρώματος ενισχύθηκε με χρήση σύνθετων υλικών (FRP). Ο εμποτισμός των υφασμάτων έγινε με ειδικό μηχάνημα εμποτισμού (saturator) με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία, για τη σταθερή απόδοση της ορθής αναλογίας ινών/εποξειδικής ρητίνης. Για την αύξηση της ανθεκτικότητας του φορέα στις περιοχές όπου η επικάλυψη των οπλισμών ήταν μικρότερη της απαιτούμενης εφαρμόστηκε μία στρώση σύνθετου υλικού σαν φράγμα προστασίας. Της έναρξης του έργου προηγήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σύνθετων υλικών για την απόδειξη της εμπειρίας του συνεργείου, επί τόπου δοκιμές pull-off και θραύση δοκιμίων σύνθετων υλικών στο εργαστήριο. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου του έργου περιελάμβανε καθημερινή καταγραφή φύλλων εργασιών (Inspection Check List), συνθηκών περιβάλλοντος, παρασκευή δοκιμίων pull-off και δοκιμίων σύνθετων υλικών. Επίσης έγιναν δοκιμαστικές εφαρμογές υπό δυναμικές καταπονήσεις με τη γέφυρα σε κυκλοφορία για να διαπιστωθεί η δυνατότητα εφαρμογής σύνθετων υλικών χωρίς τη διακοπή της κυκλοφορίας. Εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής σκυροδέματος σε επιφάνεια 3,000m2. Εφαρμόστηκαν περίπου 13,000m2 σύνθετων υλικών, 4,000 τεμάχια αγκυρίων σύνθετου υλικού μήκους 40εκ και 2,000 μέτρα μήκους NSM. Στα πλαίσια του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου εκτελέστηκαν πάνω από 50 δοκιμές pull-off και παρασκευάσθηκαν πάνω από 60 δοκίμια 30×30εκ σύνθετων υλικών από τα οποία αποκόπηκαν και εστάλησαν στο εργαστήριο για δοκιμή περισσότερα από 300 κουπόνια σύνθετου υλικού.