Αποκατάσταση Βιομηχανικών Σιλό Σκυροδέματος

Περιγραφή έργου

Πελάτης: IMERYS AE
Τοποθεσία: Μήλος
Έτος: 2018

Τα 10 σιλό (10δυμα) οπλισμένου σκυροδέματος διαμέτρου 10m και ύψους 30m αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας IMERYS (πρώην S&B) στα Βούδια της Μήλου και κατασκευάστηκαν σταδιακά από το 1970 έως το 1990. Λόγω του έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος εντοπίζονται γενικώς προβλήματα οξειδώσεων οπλισμών και αποσάθρωσης των σκυροδεμάτων τους. Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε σταδιακά τα έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης των παλαιότερων από τα σιλό.

Περιγραφή εργασιών

Το 2018 εκτέλεσε τα έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης του σιλό Νο2 και του δακτυλίου στέψης του σιλό Νο10.

Το έργο περιλάμβανε τις εξής εργασίες: τοποθέτηση ικριωμάτων σε όλο το ύψος των σιλό, καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων, αμμοβολές καθαρισμού των οξειδωμένων οπλισμών, εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης επί των οπλισμών, διαμόρφωση και τοποθέτηση οπλισμών μανδυών, τοποθέτηση διατμητικών βλήτρων, κατασκευή μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 15cm με πέδιλο έδρασης.

Καθώς παλαιότερες επισκευές που έγιναν στα σιλό αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με αναστολείς διάβρωσης, επισκευαστικά κονιάματα και βαφές φράγματος ενανθράκωσης, παρουσίασαν μετά από 15 χρόνια εκ νέου πιο εκτεταμένα προβλήματα, αποφασίστηκε στην περίπτωση του σιλό Νο2 να γίνει καθολική εφαρμογή του συστήματος XYPEX επί του νέου μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος ώστε να επιτευχθεί μόνιμη σφράγιση του πορώδους του σκυροδέματος και επομένως να είναι μονίμως στεγανό το σκυρόδεμα σε υγρασία και θαλασσινό νερό, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα οξείδωσης των οπλισμών.

Γενικώς δεν βρέθηκαν υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης χλωριόντων εντός του υφιστάμενου σκυροδέματος.

Οι μεθοδολογίες, τα υλικά και συστήματα που εφαρμόστηκαν ακολουθούν τα σχετικά πρότυπα (κυρίως το ΕΝ 1504) και τις σχετικές ΕΤΕΠ.