Ανακατασκευή Εσωτερικών Τοιχείων Βιομηχανικού Φούρνου με Προκατασκευασμένα Στοιχεία

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Ιδιωτική Βιομηχανία
Τοποθεσία: Βοιωτία
Έτος: 2018

Ιδιωτική Βιομηχανία διατηρεί εκτεταμένες εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας από το 1960 στην περιοχή της Βοιωτίας. Στο τμήμα της εγκατάστασης που λειτουργεί σαν «φούρνος» αποφασίστηκε να γίνουν εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής. Η πρώτη κύρια φάση αφορούσε την καθαίρεση και απομάκρυνση της παλαιάς εγκατάστασης με μεθόδους που θα εξασφάλιζαν την ακεραιότητα της γειτνιάζουσας εν επαφή εγκατάστασης και την ασφάλεια των εργασιών. Η δεύτερη κύρια φάση (παρών έργο) αφορούσε στην ανακατασκευή των καθαιρεμένων εσωτερικών τοιχείων του «φούρνου» με προκατασκευασμένα τοιχεία σκυροδέματος βάρους 10τν, την κατασκευή των πεδίλων τους με επί τόπου χυτεύσεις και την κατασκευή του νέου μεταλλικού σύμμικτου φορέα που θα φέρει τους ταινιόδρομους (μεταφορέας).

Περιγραφή εργασιών

Το έργο εκτελέστηκε εντός βιομηχανικού κτιρίου διαστάσεων σε κάτοψη 30m x 180m και ύψους περίπου 15m. Το τμήμα της νέας κατασκευής (τοιχεία, πέδιλα, μεταφορέας) έχει διαστάσεις 7m x 200m στον κατά μήκος άξονα του χώρου.

Η ΕΝΚΑ μελέτησε και συνέταξε λεπτομερή μεθοδολογία για την εκτέλεση του έργου η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από το εξειδικευμένο διεθνές γραφείο συμβούλων του έργου (AUXITEC Batiment – ARTELIA Group).

Το έργο αφορά στην κατασκευή των νέων εσωτερικών τοιχείων του «φούρνου» με 118 προκατασκευασμένα στοιχεία πλάτους 286cm, ύψους 440cm, πάχους 30cm και βάρους 10τν το κάθε ένα (κατασκευής ΜΠΕΤΟΦΙΛ). Η μεθοδολογία της ΕΝΚΑ προέβλεπε τον τρόπο μεταφοράς των τοιχείων στο εσωτερικό του κτιρίου σε οριζόντια θέση, την ανάρτηση και απόθεσή τους εντός του δαπέδου του «φούρνου» σε οριζόντια θέση, την τοποθέτησή τους επί μεταλλικού τραπεζιού ιδιοκατασκευής με σύστημα στροφής, την ανάρτησής τους σε κατακόρυφη θέση και την τοποθέτησή τους σε προσωρινές θήκες στήριξης, την τοποθέτηση των απαραίτητων αντηρίδων αντιστήριξης, την ανάρτηση και τοποθέτηση του τοιχείου στη προδιαγεγραμμένη θέση του, την ευθυγράμμιση και τη ρύθμιση του ύψους και της κατακορυφότητας των τοιχείων, την εξασφάλιση των απαραίτητων αρμών συστολο-διαστολής >2cm μεταξύ κάθε τοιχείου, την τοποθέτηση των μεταλλικών ελασμάτων σύνδεσης μεταξύ τους. Επίσης η ΕΝΚΑ ανέπτυξε ειδική μεθοδολογία η οποία τροποποίησε την αρχική μελέτη κατασκευής της έδρασης των προκατασκευασμένων τοιχείων που είχε γίνει από το διεθνές γραφείο συμβούλων, σχεδίασε και κατασκεύασε ειδικές μεταλλικές πατούσες έδρασης των τοιχείων, οι οποίες τοποθετούνταν σύμφωνα με την τοπογραφική χάραξη (με σταθμό laser υψηλής ακριβείας – www.aksm.gr) σε κάθε θέση και με προ-ρυθμισμένο το ύψος τους σύμφωνα με την ακριβή στάθμη έδρασής τους και το ακριβές ύψος του κάθε τοιχείου. Οι αποδεκτές ανοχές τοποθέτησης της στέψης κάθε τοιχείου ήταν 0/+10mm σε κάθε διεύθυνση. Τοποθετήθηκαν συνολικά 118 προκατασκευασμένα τοιχεία των 10τν.

Η προδιαγραφή για το σκυρόδεμα των πεδίλων θεμελίωσης ήταν ιδιαίτερη λόγω των αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών λειτουργίας του φούρνου (>500 °C) και των συνεχών κύκλων θέρμανσης (από 50 °C έως >500°C). Συγκεκριμένα η προδιαγραφή ήταν αντλήσιμο σκυρόδεμα C35/45 με πυριτικά αδρανή (απαγορεύονται τα ασβεστολιθικά) μέγιστου κόκκου 20mm. Επιπλέον λόγω της μεθόδου κατασκευής και λοιπών περιορισμών ήταν απαραίτητο η σκυροδέτηση να διαρκεί μέχρι και τρεις ώρες από τη φόρτωση της βαρέλας. Η ΕΝΚΑ πραγματοποίησε δοκιμαστικές συνθέσεις και αναμίγματα, δοκιμαστικές αντλήσεις και σκυροδετήσεις μέχρι και τρεις ώρες μετά την παρασκευή του μίγματος και επιβεβαιώθηκαν οι αντοχές στις 28 ημέρες. Οι δοκιμές έγιναν σε δύο μονάδες παραγωγής σκυροδέματος στη Θήβα (ΜΠΕΤΟΦΙΛ) και τη Λειβαδιά (Σπυρίδωνος Αφοί) με πυριτικά αδρανή από το λατομείο Αλιάρτου της ΜΠΕΤΟΦΙΛ. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά πρόσμικτα ρευστοποιητών (Sika Viscocrete Ultra 450) και επιβραδυντών (SikaTard 930). Η τελική σύνθεση περιείχε 420kg τσιμέντο I-42,5 και 4 κλάσματα πυριτικών αδρανών (<20mm) χωρίς καθόλου λεπτόκοκκα (παιπάλη) λόγω της πλύσης τους, και τα αποτελέσματα των δοκιμίων του έργου έδωσαν τιμές >60MPa (κύβου). Η προμήθεια των 500m3 ειδικής σύνθεσης C35/45 έγινε από τη μονάδα σκυροδέματος Σπυρίδωνος Αφοί. Στο έργο σκυροδετήθηκαν επιπλέον 330m3 C35/45 και C20/25 με ασβεστολιθικά αδρανή στην εδαφόπλακα και στη σύμμικτη πλάκα του μεταφορέα.

Οι σκυροδετήσεις έγιναν με κάδο σκυροδέματος, αναρτώμενο από τις γερανογέφυρες εντός του κτιρίου, καθώς δεν ήταν δυνατό να γίνουν με αντλία σκυροδέματος. Η ΕΝΚΑ μελέτησε, κατασκεύασε και πιστοποίησε κάδο σκυροδέματος μεγάλης χωρητικότητας (3,0m3), ώστε να μειωθεί ο χρόνος παραμονής της κάθε βαρέλας και να γίνονται μεγαλύτερες σκυροδετήσεις ανά ημέρα.

Το έργο ολοκληρώθηκε σε 15 ημέρες, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με συνεχή εργασία όλο το 24ωρο σε δύο βάρδιες.
Στο έργο εργάστηκαν πάνω από 30 άτομα (μηχανικοί, εργοδηγοί, τεχνίτες, εργάτες).

Το προσωπικό της ΕΝΚΑ εκπαιδεύτηκε στα ειδικά μέτρα ασφάλειας της βιομηχανίας (γενική εκπαίδευση, ειδική εκπαίδευση, εργασία σε κλειστούς χώρους, ασφάλιση/απασφάλιση, κλπ) και έλαβε ειδική άδεια εργασίας στο έργο μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν στο ακέραιο με καθημερινή παρουσία τεχνικού ασφαλείας και συνεχείς εκπαιδεύσεις και οδηγίες/συστάσεις σύμφωνα με τις αναλύσεις εκτίμησης κινδύνου κάθε εργασίας και φάσης του έργου.