Άμεσες Σωστικές Εργασίες Μεγάρου Βογιατζίδη στη Χώρα της Άνδρου

Άμεσες Σωστικές Εργασίες Μεγάρου Βογιατζίδη στη Χώρα της Άνδρου

Μετά την καθαίρεση της ημικατεστραμμένης ξύλινης στέγης και τη δημιουργία βοηθητικού δαπέδου εργασίας, έγινε η τοποθέτηση τανυζόμενων συρματοσχοίνων για προσωρινή περίδεση των αποκολλημένων τοιχοποιιών για αποφυγή κατάρρευσής τους, η διαμόρφωση σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα στον εσωτερικό πυρήνα τοιχοποιών, η τοποθέτηση και η κατάλληλη αγκύρωση/σύνδεση με την τοιχοποιία και το σενάζ προσωρινών ελκυστήρων για την ελεγχόμενη άσκηση με δυναμόκλειδο δύναμης επαναφοράς τους, η συρραφή μετά την επαναφορά της τοιχοποιίας με τυφλά αγκύρια καθ΄ ύψος των γωνιών του κτιρίου, η εφαρμογή τσιμεντενέσεων στη μάζα της τοιχοποιίας για την ομογενοποίησή της, η αφαίρεση των προσωρινών και η τοποθέτηση μόνιμων ελκυστήρων.

Η διαδικασία επαναφοράς των τοιχοποιών στην κατακόρυφο έγινε σταδιακά ενώ παρακολουθούνταν η συμπεριφορά της τοιχοποιίας προς αποφυγή νέων αστοχιών. Οι αποκολλημένες τοιχοποιίες επανήλθαν κατά ποσοστό >90% της απόκλισης από την κατακόρυφο.

Ενίσχυση Μονής Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου

Ενίσχυση Μονής Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου

Η μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης εκπονήθηκε από τον Καθηγητή Α. Τριανταφύλλου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ναός καλύπτεται με θολοδομία, η οποία φέρεται από τους περιμετρικούς τοίχους και από δύο σειρές κτιστών υποστυλωμάτων από λαξευτούς λίθους. Κάθε σειρά περιλαμβάνει τρεις κίονες κυκλικής διατομής διαμέτρου 0,45m και ένα πεσσό τετραγωνικής διατομής πλευράς 0,50m.

Κατασκευαστικά το κτήριο του ναού ανήκει στην τυπική οικοδομική παράδοση της ευρύτερης περιοχής όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι τοίχοι του είναι κτισμένοι με λαξευτούς και ημιλαξευτούς πράσινους φλύσχες, λίγους πωρόλιθους και κατά τόπους λίγους ασβεστόλιθους. Η πλήρωση των αρμών έχει γίνει με αρμολόγημα από ασβεστοκονίαμα. Σε γενικές γραμμές το κατασκευαστικό επίπεδο του ναού μπορεί να χαρακτηρισθεί σχετικά υψηλής ποιότητας, δεδομένου ότι ενώ η ηλικία του κτίσματος πλησιάζει του τρεις αιώνες, εντούτοις δεν παρουσιάζει σημαντικές φθορές, ρωγμές ή ίχνη επισκευών, παρά το ότι βρίσκεται σε μία περιοχή με αξιόλογη σεισμική δραστηριότητα.

Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι εκ των κιόνων, οι οποίοι εμφανίζουν φθορές και βλάβες όπως απολεπίσεις, τοπικές θραύσεις και ρωγμές.

Οι κίονες ενισχύθηκαν με αναστρέψιμη μεθοδολογία ως ακολούθως. Καθαρισμός σαθρών από την επιφάνειά τους. Εφαρμογή ινοπλισμένου κονιάματος εξομάλυνσης φυσικής υδραυλικής ασβέστου Μ15 πάχους >10mm. Εφαρμογή μανδύα περίσφιγξης στρώσεων σύνθετου υλικού από ίνες υάλου με κατάλληλες επικαλύψεις. Επίπαση με χαλαζιακή άμμο και εφαρμογή επιχρίσματος («φινίρισμα») φυσικής υδραυλικής ασβέστου με χρωματική απόχρωση αυτή των λίθινων κιονόκρανων σε πάχος 5mm.

Η επέμβαση αυτή δεν αλλοιώνει τη φυσιογνωμία των κιόνων, οι οποίοι ήταν ούτως ή άλλως μέχρι προσφάτων επιχρισμένοι.

Επισκευή & Ενίσχυση Καμπαναριού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Γλυφάδα

Επισκευή & Ενίσχυση Καμπαναριού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Γλυφάδα

Μετά των τοποθέτηση των ικριωμάτων περιμετρικά του καμπαναριού σε όλο το ύψος, έγινε ενδελεχής έλεγχος της κατάστασης των φερόντων στοιχείων. Εντοπίστηκαν έντονες βλάβες όχι μόνο στα στοιχεία της απόληξης του καμπαναριού αλλά και σε χαμηλότερες στάθμες. Συντάχθηκε και υποβλήθηκε τεχνική έκθεση αξιολόγησης βλαβών και προτεινόμενες επεμβάσεις με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Μετά την έγκριση της τεχνικο-οικονομικής πρότασης πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες που περιελάμβαναν:

  • Καθαιρέσεις όλων των σαθρών σκυροδεμάτων
  • Καθαρισμός και προστασία οπλισμών με αναστολείς διάβρωσης
  • Αποκατάσταση της γεωμετρίας των διατομών των δομικών στοιχείων με επισκευαστικά κονιάματα
  • Ενίσχυση των υποστυλωμάτων και των δοκών της απόληξης του καμπαναριού με σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα (CFRP).
Ενίσχυση Διατηρητέων Κτιρίων στην Ύδρα

Ενίσχυση Διατηρητέων Κτιρίων στην Ύδρα

Το αρχοντικό κτίστηκε πριν από περίπου έναν αιώνα και αποτελείται από δύο κτίρια και περιβάλλον χώρο με άπλετη θέα προς τον κόλπο της Ύδρας. Τις τελευταίες δεκαετίες ήταν εγκαταλελειμμένο με αποτέλεσμα η φθορά του χρόνου να είναι πολύ έντονη στα κτίρια. Ο νέος ιδιοκτήτης αποφάσισε να προβεί σε καθολική αποκατάσταση και ενίσχυση της των κτιρίων, ώστε να επιβιώσουν στη φθορά του χρόνου και στους επερχόμενους σεισμούς για πολλές ακόμη δεκαετίες.
Η λιθοδομή των κτιρίων είναι εμφανής στις όψεις και γι αυτό το λόγο οι εργασίες αποκατάστασης περιορίστηκαν σε αυτές που δεν αλλοίωναν την όψη των κτιρίων. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν κατά σειρά είναι: οι τοπικές επισκευές και αποκαταστάσεις της λιθοδομής, η τοποθέτηση σωληνίσκων και το λεπτομερές αρμολόγημα όλης της επιφάνειας των τοίχων, η ενίσχυση με εσωτερικό περιμετρικό θεμέλιο και μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος και η εφαρμογή σε όλη τη μάζα της λιθοδομής τσιμεντενέσεων (κατάλληλης μελέτης σύνθεσης τριμερούς τσιμεντενέματος) και τέλος η κατασκευή νέου περιμετρικού σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος στη στέψη των τοίχων επί του οποίου εδράσθηκε η ξύλινη στέγη των δύο κτιρίων.

Ενίσχυση Λιθόκτιστου Κτιρίου

Ενίσχυση Λιθόκτιστου Κτιρίου


Πραγματοποιήθηκαν καθολικές εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας λιθοδομής του κτιρίου. Προηγήθηκαν καθαιρέσεις επιχρισμάτων και σαθρών τμημάτων της λιθοδομής, ανακατασκευή αυτών και τοπικές επισκευές με αντικατάσταση λιθοσωμάτων, επισκευή ρωγμών και αρμολογήματα. Ακολούθως κατασκευάσθηκε περιμετρική θεμελίωση εντός και εκτός του κτιρίου και μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε όλο το ύψος εσωτερικά και εξωτερικά. Για την ενίσχυση της στέψης των τοιχοποιιών κατασκευάσθηκε περιμετρική δοκός οπλισμένου σκυροδέματος και ακολούθησε σκυροδέτηση πλάκας οροφής σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου.

Ενίσχυση 2ου Λυκείου Αθηνών

Ενίσχυση 2ου Λυκείου Αθηνών

Η στατική μελέτη του έργου προέβλεπε τη διατήρηση των όψεων, την καθαίρεση όλου του υπόλοιπου κτιρίου και την κατασκευή νέου σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος εσωτερικά σε σύνδεση με τη λιθοδομή των όψεων.

Ο φέρων οργανισμός του οικοδομήματος αποτελείτο από φέροντες τοίχους λιθοδομής και πλάκες ξύλινες ή οπλισμένου σκυροδέματος. Πριν από την καθαίρεση του εσωτερικού σκελετού του κτιρίου έλαβαν χώρα εκτεταμένες εργασίες ομογενοποίησης των εξωτερικών λιθοδομών που θα διατηρούνταν ως είχαν. Προηγήθηκαν εργασίες αρμολογήματος (4,000m2) και αντικατάστασης λιθοσωμάτων. Η ομογενοποίηση επετεύχθη με τσιμεντενέσεις ενέματος (100,000 Lt) κατάλληλης σύνθεσης συμβατής με το υπάρχον συνδετικό κονίαμα της λιθοδομής. Το συγκρότημα τσιμεντενέσεων αποτελείται, όπως προβλέπεται για εργασίες σε διατηρητέα κτίρια, από κάδο στροβιλώδους ανάμιξης, κάδο ανάδευσης και αντλία ελεγχόμενης πίεσης. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου περιελάμβανε συνεχής μετρήσεις ρευστότητας και εξίδρωσης του μίγματος καθώς και Παρασκευή πρισματικών δοκιμίων για έλεγχο της φέρουσας ικανότητας το ενέματος σε κάμψη και θλίψη. Μετά την ολοκλήρωση των τσιμεντενέσεων, κατασκευάστηκε μεταλλικός σκελετός αντιστήριξης της περιμετρικής λιθοδομής, καθαιρέθηκε ο εσωτερικός σκελετός και ξεκίνησε η κατασκευή του νέου φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος. Τοποθετήθηκαν 6,000 βλήτρα Φ14 – 80εκ για την επαρκή σύνδεση της περιμετρικής λιθοδομής με το νέο φέροντα οργανισμό.