Επισκευή Σιλό Γέφυρας Φόρτωσης Πλοίων

Περιγραφή έργου

Πελάτης: IMERYS AE
Τοποθεσία: Ιτέα
Έτος: 2019

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας IMERYS (πρώην S&B) στην Ιτέα κατασκευάστηκαν σταδιακά από τη δεκαετία 1970 και έπειτα. Λόγω του έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος και της σκληρότητας του βωξίτη εντοπίζονται γενικώς προβλήματα οξειδώσεων οπλισμών και αποσάθρωσης των σκυροδεμάτων και έντονης φθοράς των μεταλλικών επιφανειών λόγω τριβής. Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε το 2019 το έργο της επισκευής και αντικατάστασης της μεταλλικής χοάνης Hardox του σιλό γέφυρας φόρτωσης πλοίων εσωτερικού (ADG) στις εγκαταστάσεις της IMERYS στην Ιτέα Φωκίδας.

Περιγραφή εργασιών

Το έργο εκτελέστηκε με προσωπικό της ΕΝΚΑ έμπειρο σε παρόμοιες εργασίες και σε εργασίες σε ύψος με τα κατάλληλα πιστοποιητικά εκπαίδευσης καθώς και με αδειούχους ηλεκτροσυγκολλητές/οξυγονοκολλητές.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν, διαμόρφωση ασφαλών προσβάσεων στο εσωτερικό της χοάνης του σιλό, διαμόρφωση και ασφάλιση στοιχείων ανάρτησης προσωπικού και μηχανημάτων έργου, κοπή της υπάρχουσας αντιτριβικής λαμαρίνας Hardox 400 πάχους 20mm και αφαίρεση κατά τμήματα με γερανό (περίπου 120m2 συνολικής επιφάνειας), καθαρισμός του υλικού βωξίτη κάτω από τη χοάνη (περίπου 300m3) με ειδικά μικρά μηχανήματα έργου, με ειδικά προσαρμοσμένη ξύστρα σε παπαγάλο, και χειρωνακτικά, επισκευή της επιφάνειας σκυροδέματος του σιλό και της πλάκας βάσης και της χοάνης, κατασκευή και τοποθέτηση νέων μεταλλικών δοκών και αντηρίδων έδρασης της νέας χοάνης, κατασκευή και τοποθέτηση της νέας χοάνης Hardox 400 πάχους 25mm, συνδέσεις και συγκολλήσεις των μεταλλικών στοιχείων εντός του σιλό, στήριξη στέψης χοάνης με χημικά αγκύρια και στρωτήρα στα περιμετρικά τοιχεία σκυροδέματος του σιλό, κατασκευή θηκών και τοποθέτηση δονητών.