Ενίσχυση Τριών Γεφυρών “V” Αιγίου

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τοποθεσία: Αίγιο
Έτος: 2015-2017

Οι τρεις άνω διαβάσεις (Α294, Α296, Α297) μορφής “V” της Ολυμπίας Οδού βρίσκονται στην περιοχή του Αιγίου και εξυπηρετούν τη σύνδεση της πόλης του Αιγίου με τις ανάντι της Ολυμπίας Οδού περιοχές και το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαϊας. Kατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960 και αποτελούν τοπόσημα για την περιοχή.

Περιγραφή εργασιών

Η καθαίρεση των τριών γεφυρών και η ανακατασκευή τους ήταν πολύ δύσκολη έως αδύνατη χωρίς την παρεκτροπή της κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού μέσα από την πόλη του Αιγίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ιδιαίτερη σχεδιαστική μορφή του φορέα τους με βάθρα μορφής “V” που αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώριμά τους έχει ως συνέπεια να αναγνωρίζονται ως τοπόσημα για την περιοχή και η τοπική κοινωνία να επιθυμεί να βρεθεί τεχνική λύση διατήρησής τους με παράλληλη αναβάθμισής τους στα σύγχρονα επίπεδα ασφάλειας και λειτουργίας.

Η μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας των γεφυρών σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και τις απαιτήσεις διατομών της οδοποιίας κατέδειξε ότι μπορούν να διατηρηθούν με παράλληλη αναβάθμιση της σεισμικής τους επάρκειας.

Οι επεμβάσεις στον φορέα της κάθε γέφυρας έγιναν χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία της Ολυμπίας Οδού και χωρίς να αλλοιωθεί η γεωμετρία και η «σιλουέτα» του ιδιαίτερου φορέα τους.

Εκτεταμένες εργασίες αποτύπωσης των βλαβών και επισκευών εκτελέστηκαν σε όλη την έκταση των τεχνικού.

Η υπάρχουσα θεμελίωση των επιφανειακών πεδίλων ενισχύθηκε με πασσάλους Φ80 και επέκταση των πεδίλων με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος.

Τα βάθρα ύψους 15-20m επισκευάστηκαν στις περιοχές των αρμών σκυροδέτησης και όπου υπήρχαν φωλιές και μικρά κενά με ενεμάτωση ειδικών λεπτόρρευστων κονιαμάτων (θλιπτικής αντοχής 90MPa), εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και αναβαθμίστηκε η αντοχή τους σε τέμνουσα και η διαθέσιμη πλαστιμότητα των διατομών τους με εφαρμογή μανδυών σύνθετων υλικών (Ινοπλισμένα Πολυμερή) από ίνες άνθρακα πάχους <5mm.

Ο φορέας της ανωδομής μήκους 75m αποτελείται από πλάκα προεντεταμένου σκυροδέματος με κυκλικά κενά πάχους 1.20m. Οι κύριες δοκοί/ζώνες του φορέα της ανωδομής ενισχύθηκαν σε τέμνουσα με τυφλούς συνδετήρες γαλβανισμένων ντιζών Φ16 κατάλληλα αγκυρωμένων στην κάτω παρειά του φορέα με λαπάτσες σε προδιαμορφωμένες εσοχές και ακολούθησε η πλήρωση των οπών με εποξειδική ρητίνη. Εκτεταμένες χαρτογραφήσεις των τενόντων προέντασης με GPR (Ground Penetrating Radar) έλαβαν χώρα πριν τις διατρήσεις, ώστε να μην «τραυματιστεί» κάποιος από τους τένοντες. Οι εγκάρσιες δοκοί στις περιοχές των στηρίξεων ενισχύθηκαν με μανδύα οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Εκτελέστηκαν εκτεταμένες εργασίες πλήρωσης ρωγμών με σύστημα εποξειδικής ρητίνης εγκεκριμένο για χρήση σε γέφυρες (δυναμικά φορτία) με ειδικό εξοπλισμό ελεγχόμενης παροχή και πίεσης της Chemco Systems USA. Η ΕΝΚΑ είναι ο αποκλειστικός πιστοποιημένος εφαρμοστής των συστημάτων της Chemco στην Ελλάδα. Η πλήρωση των ρωγμών ελεγχόταν με πυρηνολοψίες Φ32 ανά 30m σύμφωνα με την σχετική ΕΤΕΠ.

Ο εμποτισμός των υφασμάτων σύνθετων υλικών έγινε με ειδικό μηχάνημα εμποτισμού (saturator) με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία, για τη σταθερή απόδοση της ορθής αναλογίας ινών/εποξειδικής ρητίνης. Της έναρξης του έργου προηγήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σύνθετων υλικών για την απόδειξη της εμπειρίας του συνεργείου, επί τόπου δοκιμές pull-off και θραύση δοκιμίων σύνθετων υλικών στο εργαστήριο. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου του έργου περιελάμβανε καθημερινή καταγραφή φύλλων εργασιών (Inspection Check List), συνθηκών περιβάλλοντος, παρασκευή δοκιμίων pull-off και δοκιμίων σύνθετων υλικών. Εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής σκυροδέματος σε επιφάνεια 1,000m2. Εφαρμόστηκαν περίπου 2,000m2 σύνθετων υλικών και έγινε πλήρωση ρωγμών μήκους >2000m.