Αποκατάσταση & Καθολική Ενίσχυση Οχετών L050 & L051 στον Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος

Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ / ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τοποθεσία: Μέγαρα
Έτος: 2018

Ο δίδυμος οχετός οπλισμένου σκυροδέματος S050 αποτελείται από τους οχετούς: L050 μήκους 45m, εσωτερικής διατομής 4.00×3.00m (Π x Υ), και L051 μήκους 44m εσωτερικής διατομής 4.00×3.00m και 4.00×3.50m, και βρίσκεται στην Χ.Θ. 41+590 στο τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος του αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού. Και οι δύο οχετοί παρουσίαζαν σημαντικές και εκτεταμένες βλάβες σε όλο το μήκους τους με αποτέλεσμα να κρίνεται αμφιλεγόμενη η δομική τους ακεραιότητα. Η ΕΝΚΑ εκπόνησε λεπτομερείς αποτυπώσεις βλαβών και σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο DENCO P.C. εκπόνησε τις απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης και καθολικής ενίσχυσης των δύο οχετών καθώς και λεπτομερή μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου (Working Method Statement), τα οποία εγκρίθηκαν από την Ολυμπία Οδό και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό Setec-ΣΑΛΦΩ. H ENKA κατασκεύασε το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης σε λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού.

Περιγραφή εργασιών

Η πρώτη φάση του έργου αποτελείται από τη λεπτομερή αποτύπωση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των βλαβών και της δομικής ακεραιότητας των δύο οχετών από τους μηχανικούς της ΕΝΚΑ, και πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017. Η δομική ακεραιότητα των οχετών βαθμονομήθηκε από τους μηχανικούς της DENCO P.C. ως “Very Poor (#2): Deteriorated with severe damages. Culvert integrity in risk”. Οι υφιστάμενοι οχετοί δεν μπορούσαν να φέρουν με ασφάλεια τα φορτία των υπερκείμενων γαιών και της κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου. Επειδή μάλιστα το ύψος επίχωσης μέχρι το οδόστρωμα ήταν αρκετά μικρό (<1,0m), τυχόν αστοχία του οχετού θα προκαλούσε άμεση και συνεχή διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο. Η Ολυμπία Οδός έδωσε την εντολή της άμεσης εκπόνησης των σχετικών μελετών και κατασκευής του έργου.

Οι απαραίτητες μελέτες και τα κατασκευαστικά σχέδια ολοκληρώθηκαν εντός 30 ημερών. Η λύση προέβλεπε την κατασκευή νέου φορέα κιβωτοειδούς οχετού, εν επαφή εντός του υφιστάμενου, με μικρό πάχος ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση της ελάχιστης υδραυλικής διατομής. Ο υπάρχον φορέας του οχετού αγνοήθηκε πλήρως στην στατική λειτουργία ανάληψης φορτίων.

Η κατασκευή του έργου εκτελέστηκε το διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2018. Κατασκευαστικές φάσεις:

 • Καθαίρεση σαθρών σκυροδεμάτων και υποστύλωση του οχετού.
 • Καθαρισμός οξειδωμένων οπλισμών με αμμοβολή και προστασία τους με επαλειφόμενο αναστολέα διάβρωσης.
 • Διαμόρφωση κατάντι και ανάντι κοίτης.
 • Διευθέτηση και εξασφάλιση παροχετευτικότητας οχετού με προσωρινούς σωλήνες Φ250 επί μεταλλικών βάσεων.
 • Ο νέος κιβωτοειδής φορέας κατασκευάζεται με αρμούς διαστολής σε αποστάσεις μικρότερες των 7.0m και επίσης σε θέσεις όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής του υφιστάμενου οχετού, έτσι ώστε να μην υπάρξει συρραφή/ακύρωση των υπαρχόντων αρμών.
 • Κατασκευή κάτω πλάκας του νέου κιβωτοειδούς οχετού με έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή πλευρικών τοιχείων μέχρι 25cm κάτω από την οροφή με έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή άνω 25cm τοιχείων και πλάκας οροφής με εκτοξευόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Διαμόρφωση στεγανών αρμών με ταινία PVC waterstop και plastijoint σε όλη την περίμετρο του κάθε τμήματος του νέου οχετού.
 • Προσθήκη XYPEX Admix C-1000NF σε όλα τα έγχυτα και εκτοξευόμενα σκυροδέματα για τη πλήρη και μόνιμη στεγανοποίηση και προστασία από μελλοντική διάβρωση του νέου φορέα.
 • Επισκευή και ενίσχυση πτερυγότοιχων με έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.