Άμεσες Σωστικές Εργασίες Μεγάρου Βογιατζίδη στη Χώρα της Άνδρου

Περιγραφή έργου

Πελάτης: Βογιατζίδης
Τοποθεσία: Χώρα Άνδρου
Έτος: 2017

Το κτίριο ιδιοκτησίας Λ. Βογιατζίδη στη Χώρα Άνδρου χαρακτηρίστηκε ως «έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο» με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το 1991. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1917. Η Υπηρεσία Δόμησης Άνδρου έκρινε το κτίριο επικίνδυνο από στατικής άποψης το 2016. Τα κύρια δομικά στοιχεία της κατασκευής έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και φθορές. Σοβαρότερη βλάβη είναι η αποκόλληση της δυτικής και της νότιας φέρουσας περιμετρικής τοιχοποιίας στο ύψος του ορόφου (απόκλιση από την κατακορυφότητα 20cm) με κίνδυνο να καταρρεύσουν αυτές προς τα έξω και να παρασύρουν σε μερική κατάρρευση και το κτίριο. Η ΕΝΚΑ κλήθηκε να υλοποιήσει άμεσες σωστικές εργασίες σχετικά με τη συγκράτηση της μετακίνησης φερόντων περιμετρικών τοιχοποιιών.

Περιγραφή εργασιών

Μετά την καθαίρεση της ημικατεστραμμένης ξύλινης στέγης και τη δημιουργία βοηθητικού δαπέδου εργασίας, έγινε η τοποθέτηση τανυζόμενων συρματοσχοίνων για προσωρινή περίδεση των αποκολλημένων τοιχοποιιών για αποφυγή κατάρρευσής τους, η διαμόρφωση σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα στον εσωτερικό πυρήνα τοιχοποιών, η τοποθέτηση και η κατάλληλη αγκύρωση/σύνδεση με την τοιχοποιία και το σενάζ προσωρινών ελκυστήρων για την ελεγχόμενη άσκηση με δυναμόκλειδο δύναμης επαναφοράς τους, η συρραφή μετά την επαναφορά της τοιχοποιίας με τυφλά αγκύρια καθ΄ ύψος των γωνιών του κτιρίου, η εφαρμογή τσιμεντενέσεων στη μάζα της τοιχοποιίας για την ομογενοποίησή της, η αφαίρεση των προσωρινών και η τοποθέτηση μόνιμων ελκυστήρων.

Η διαδικασία επαναφοράς των τοιχοποιών στην κατακόρυφο έγινε σταδιακά ενώ παρακολουθούνταν η συμπεριφορά της τοιχοποιίας προς αποφυγή νέων αστοχιών. Οι αποκολλημένες τοιχοποιίες επανήλθαν κατά ποσοστό >90% της απόκλισης από την κατακόρυφο.