Αδιατάρακτη Κοπή Φέροντος Οργανισμού Συγκροτήματος Γραφείων “TΗΕ ORBIT”

Αδιατάρακτη Κοπή Φέροντος Οργανισμού Συγκροτήματος Γραφείων “TΗΕ ORBIT”

Η ΕΝΚΑ σε συνεργασία με την DEMCON εκτέλεσε τις εργασίες αδιατάρακτων κοπών και απομάκρυνσης των αποκοπτόμενων τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος από το έργο. Οι παρεμβάσεις έγιναν σε αρκετά σημεία διάσπαρτα στο κτίριο και οι κοπές αφορούσαν και μεγάλου πάχος στοιχεία (δοκοί >70cm).

Ενίσχυση Βίλας στο Μεγάλο Καβούρι

Ενίσχυση Βίλας στο Μεγάλο Καβούρι

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων για κατά το δυνατό μικρές διαστάσεις δομικών στοιχείων, υποστυλωμάτων, δοκών, κλπ, και τη διατήρηση των ελεύθερων υψών εντός των χώρων, η τεχνολογία-μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε για την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού είναι τα συστήματα Ινοπλισμένων Πολυμερών (ΙΟΠ) ή Fiber Reinforced Polymers (FRP). Υλοποιήθηκαν εφαρμογές και ενισχύσεις στα υποστυλώματα, τις δοκούς και τα τοιχεία του κτίριου. Εφαρμόσθηκαν ανθρακοελάσματα, ανθρακουφάσματα, διατάξεις αγκύρωσης με αγκύρια ινών ή μεταλλικά στοιχεία, κλπ. Οι διαστάσεις των δομικών στοιχείων έμειναν πρακτικά αναλλοίωτες (αύξηση της τάξης των 5mm). Το έργο εκτελέστηκε από το εξειδικευμένο συνεργείο εφαρμογής της ΕΝΚΑ το οποίο είναι πιστοποιημένο από τη Sika για εφαρμογή των αντίστοιχων συστημάτων της. Λόγω της μικρής όχλησης και της «καθαρής» εφαρμογής της τεχνολογίας των FRP, παράλληλα με την ΕΝΚΑ εργάζονταν και άλλα συνεργεία στο έργο με αποτέλεσμα τη σημαντική σύντμηση του χρόνου εκτέλεσης του γενικότερου έργου της ριζικής ανακαίνισης της βίλας.

Κοπή και Καθαίρεση Γ’ Ορόφου Κτιρίου

Κοπή και Καθαίρεση Γ’ Ορόφου Κτιρίου

Μετά την έκδοση της απαιτούμενης άδειας, οι εργασίες αδιατάρακτων κοπών για την πλήρη καθαίρεση του Γ’ ορόφου του κτιρίου έλαβαν χώρα. Η ΕΝΚΑ συνέταξε μεθοδολογία και μελέτη ανάρτησης για την εκτέλεση του έργου. Οι κύριες φάσεις του έργου είναι: υποστυλώσεις, κοπή και απομάκρυνση κεκλιμένων πλακών στέγης, δοκών, κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων, υποστυλωμάτων, τοιχείων, πυρήνα ανελκυστήρα, στοιχείων κλιμακοστασίου, καθαίρεση με μικρά κρουστικά του πόδα των υποστυλωμάτων ώστε να διατηρηθούν οι αναμονές των οπλισμών. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός 30 ημερών.

PRAKTIKER Ανθούσας

Αδιατάρακτες κοπές, σκυροδέματα και περιβάλλον χώρος νέου PRAKTIKER Ανθούσας

Στα πλαίσια των εργασιών διαμόρφωσης του νέου καταστήματος εκτελέστηκαν εκτεταμένες εργασίες αδιατάρακτων κοπών και απομάκρυνσης πλακών, δοκών, πλακών επί εδάφους, εκσκαφές, νέα σκυροδέματα θεμελίωσης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και ανωδομής, και εργασίες διαμόρφωσης όλου του περιβάλλοντος χώρους και του parking που περιλάμβαναν νέα δίκτυα, σκυροδέματα, βιομηχανικά δάπεδα, ράμπες ΑΜΕΑ, κατασκευή κόμβου εισόδου-εξόδου, ασφαλτοστρώσεις και τελικές διαγραμμίσεις.

Ενίσχυση Ξενοδοχείου Amaronda Resort & Spa

Ενίσχυση Ξενοδοχείου Amaronda Resort & Spa

Στα πλαίσια της γενικής ανακατασκευής του ξενοδοχείου εκτελέστηκαν εργασίες ενίσχυσης, επισκευών και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν εκσκαφές θεμελίων, μανδύες gunite, νέα έγχυτα τοιχώματα, πυρήνες ανελκυστήρων, ενισχύσεις με μεταλλικά ελάσματα, ενισχύσεις με FRP, συνδέσεις και αποκατάσταση μονολιθικότητας αρμών κτιρίων, και γενικώς επισκευές και αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων.

Η ιδιαιτερότητα του έργου αφορά στο εξαιρετικά σύντομο χρονοδιάγραμμα (<2 μήνες) και στην πληθώρα των τεχνικών και μεθόδων που εφαρμόστηκαν.

Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε το έργο με πλήρη επιτυχία εντός χρονοδιαγράμματος σε άψογη συνεργασία με τους εκπροσώπους του πελάτη και τον μελετητή/επιβλέποντα.

Αποκατάσταση Μαρμάρινων Όψεων Ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens

Αποκατάσταση Μαρμάρινων Όψεων Ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens

Στα πλαίσια της γενικής ανακατασκευής του κτιρίου εκτελέστηκαν εργασίες επισκευών, καθαρισμού και αδιαβροχοποίησης των μαρμάρινων όψεων του κτιρίου συνολικής επιφάνειας >3,000m2.

Η ορθομαρμάρωση από μάρμαρο Διονύσου παρουσίαζε προβλήματα στεγανοποίησης στους αρμούς. Επίσης λόγω των καυσαερίων και των όξινων στοιχείων της βροχής εντός αστικού περιβάλλοντος απαιτήθηκε γενικός καθαρισμός όλων των επιφανειών τους και συγκεκριμένων έντονων λεκέδων κατά περίπτωση.

Ο καθαρισμός έγινε με μηχανικά μέσα (τριβεία) με διαδοχικές κατηγορίες σμυρίδας μέχρι την επίτευξη της τελικής καθαρής και λείας επιφάνειας του μαρμάρου.

Για την προστασία και αδιαβροχοποίηση των μαρμάρων εφαρμόστηκε το σύστημα Sikagar®-790 All-in-One Protect, το οποίο προσδίδει μακροχρόνια προστασία χωρίς να αλλοιώνει τη φυσική υφή και τις αποχρώσεις του μαρμάρου στο χρόνο.

Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε το έργο με πλήρη επιτυχία εντός χρονοδιαγράμματος σε άψογη συνεργασία με τους μηχανικούς και στελέχη της ΑΚΤΩΡ και της μελετητής/επίβλεψης ΔΙΑΡΧΩΝ.

Ενίσχυση Ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens

Ενίσχυση Ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens

Στα πλαίσια της γενικής ανακατασκευής του κτιρίου εκτελέστηκαν εργασίες ενίσχυσης δομικών στοιχείων του φέροντα οργανισμού σε όλους σχεδόν τους ορόφους.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν αδιατάρακτες κοπές, μανδύες gunite, ενισχύσεις με μεταλλικά ελάσματα, ενισχύσεις με FRP, πακτώσεις μεταλλικών κατασκευών, συνδέσεις βλητρώσεις νέων έγχυτων στοιχείων με τα υφιστάμενα, και γενικώς επισκευές και αποκαταστάσεις δομικών στοιχείων.

Η ιδιαιτερότητα του έργου αφορά στο σύντομο χρονοδιάγραμμα (< 3 μήνες) και σε παράλληλη εργασία σε πολλαπλά μέτωπα, σε περιορισμένο χώρο (ειδικά στα υπόγεια), με δυσκολίες πρόσβασης και μεταφοράς υλικών (οπλισμών, gunite, κλπ), με παράλληλη εργασία και άλλων συνεργείων.

Η ΕΝΚΑ εκτέλεσε το έργο με πλήρη επιτυχία εντός χρονοδιαγράμματος σε άψογη συνεργασία με τους μηχανικούς και στελέχη της ΑΚΤΩΡ και της μελετητής/επίβλεψης ΔΙΑΡΧΩΝ.

Ενίσχυση Κτιρίου Κατοικιών και Μετατροπή του σε Πολυτελή Κατοικία με Προσθήκη Κολυμβητικής Δεξαμενής

Ενίσχυση Κτιρίου Κατοικιών και Μετατροπή του σε Πολυτελή Κατοικία με Προσθήκη Κολυμβητικής Δεξαμενής

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ενισχύσεων με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε όλα τα υποστυλώματα του κτιρίου σε όλο το ύψος τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενίσχυση δοκών στην στάθμη του ισογείου και του Α’ ορόφου με την εφαρμογή σύνθετων υλικών από ίνες υάλου. Πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις σαθρών σκυροδεμάτων με την εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων σε όλες τις περιοχές του φέροντος οργανισμού που έχριζαν επισκευής. Για αρχιτεκτονικούς λόγους απαιτήθηκε η ενοποίηση χώρων στην στάθμη του Β’ ορόφου με αποτέλεσμα να χρειάζεται η κοπή πέντε δοκών και τριών υποστυλωμάτων. Πρίν την αποκοπή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατάλληλη υποστύλωση σε ολόκληρο το κτίριο για την αποφόρτιση των προς αποκοπή στοιχείων. Στην συνέχεια έγινε ενίσχυση με την τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στην πλάκα οροφής Β΄ ορόφου για την ανάληψη των φορτίων των φερόντων στοιχείων τα οποία απομακρύνθηκαν. Οι νέες μεταλλικές δοκοί οι οποίες τοποθετήθηκαν, εδράστηκαν στις δύο άκρες τους σε υφιστάμενες δοκούς οι οποίες ενισχύθηκαν με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Τέλος κατασκευάστηκε κολυμβητική δεξαμενή στον χώρο του υπογείου. Πραγματοποιήθηκε υποθεμελίωση καθώς η στάθμη εκσκαφής για την κατασκευή ήταν χαμηλότερη από την στάθμη της υφιστάμενης θεμελίωσης.

Ανακαίνιση Όψεων Πρεσβείας Καναδά

Ανακαίνιση Όψεων Πρεσβείας Καναδά

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε όλες τις όψεις του κτιρίου. Ακολούθως αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα φθαρμένα κιγκλιδώματα με νέα. Έγιναν εργασίες επισκευών των σκυροδεμάτων των εξωστών και εργασίες στεγανοποίησης με ελαστικές βαφές. Τέλος έλαβαν χώρα εργασίες αντικατάσταση όλων των υδρορροών και πλήρης επαναχρωματισμός των όψεων.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με το κτίριο σε πλήρη λειτουργία.